โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาคพิเศษ

สาขาวิชา

เทคนิคการสัตวแพทย์

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะภาคปฏิบัติการ ควบคู่กับความรู้ทางภาคทฤษฏีเพื่อความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ด้านสุขภาพสัตว์และสารตกค้าง การใช้อุปกรณ์ในโรงพยาบาลสัตว์ ตลอดจนการดูแล และเพาะพันธุ์สัตว์เพื่อการทดลอง การอนุรักษ์และการบริโภค

ข่าวสำหรับนิสิตใหม่

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ตารางเรียน

ประมวลการสอน / มคอ.3

ตารางสอบ

สามารถสร้างและประยุกต์องค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ)

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นเลิศทางวิชาการและรู้เท่าทัน สถานการณ์ความก้าวหน้าของโลก สามารถคิดอย่างเป็นระบ และบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเพียบพร้อมด้วย คุณธรรม และจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ผลิตผลงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค การตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการในระดับสากลหรืออ้างอิงได้ สามารถสร้างและประยุกต์องค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศใน ด้านสุขภาพสัตว์ การผลิตสัตว์ และความปลอดภัยอาหาร มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ชี้นำและสร้างความเข้มแข็งสู่สังคม

แนวทางในการประกอบอาชีพ

  • นักเทคนิคการสัตวแพทย์ประจำหน่วยต่างๆ ในโรงพยาบาลสัตว์ สังกัดมหาวิทยาลัย เช่น หน่วยสัตว์ป่วยวิกฤติและฉุกเฉิน หน่วยชันสูตร หรือในโรงพยาบาลสัตว์เอกชน รวมทั้ง คลินิกรักษาสัตว์
  • นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์เช่น กรมปศุสัตว์สภาบันสุขภาพสัตว์ สภานเสาวภา สภากาชาดไทย องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • นักวิจัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ หรือสุขภาพสัตว์
  • ตัวแทนขายยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการสัตวแพทย์อาหารเสริมสำหรับสัตว์ อาหารสัตว์อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ การสุขภาพสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์

แนวทางในการศึกษาต่อ

ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภายในประเทศหรือ ต่างประเทศ เพื่อเป็นอาจารย์นักวิชาการ นักวิจัย

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย เฉพาะภาคต้น
ภาคการศึกษาแรก 45,800 บาท
ภาคการศึกษาต่อๆ ไป 44,700 บาท

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ)

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

vtspvettech@ku.ac.th
02-579-8573-5 ต่อ 616012