ปฏิทินการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียน นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ประจำภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2566

ปฏิทินการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียน นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ประจำภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2566

10 – 16 เม.ย. 66 ชำระเงินค่าธรรมเนียม

18-21 เม.ย. 66 วันลงทะเบียนเรียน

24 เม.ย. 66 วันเปิดภาคการศึกษา

ที่มา : เพจ สำนักบริหารการศึกษา มก.