การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางเขน) ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2566

การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางเขน) ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2566 นิสิตยื่นแบบฟอร์มขอคืนเงินฯ ออนไลน์ที่ https://forms.gle/2W8wbpbRukahKBe77 หรือสแกน QR Code โดยใช้บัญชีอีเมลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (@ku.th) เท่านั้น