- ตามระบบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น ระบบ TCAS
- ผู้สมัครต้องศึกษาระดับมัธยมปลายในสายวิทย์- คณิต