– ตามระบบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น ระบบ TCAS
– ผู้สมัครต้องศึกษาระดับมัธยมปลายในสายวิทย์- คณิต