เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

นางสาวมริสสา สนิทวงศ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คุณวุฒิ :
ศศ.บ.(การจัดการภูมิสังคม) : ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5
หมายเลขภายใน มก. : 616073
e-mail : cvtmss@ku.ac.th

Message us