1. นักเทคนิคการสัตวแพทย์ประจําหน่วยต่างๆ ในโรงพยาบาลสัตว์ สังกัดมหาวิทยาลัย เช่น หน่วยสัตว์ป่วยวิกฤติและฉุกเฉิน หน่วยชันสูตร หรือในโรงพยาบาลสัตว์เอกชน รวมทั้งคลินิกรักษาสัตว์
2. นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์เช่น กรมปศุสัตว์สภาบันสุขภาพสัตว์สภานเสาวภา สภากาชาดไทย องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. นักวิจัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ หรือสุขภาพสัตว์
4. ตัวแทนขายยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการสัตวแพทย์อาหารเสริมสําหรับสัตว์ อาหารสัตว์อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง
5. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อเป็นอาจารย์นักวิชาการ นักวิจัย
6. ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์