รายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง ประจำปีการศึกษา 2565 บัณฑิตสามารถติดต่อขอรับเหรียญเกียรตินิยมได้จนถึง วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (เฉพาะวันและเวลาราชการ ไม่สามารถรับเหรียญเกียรตินิยมแทนกันได้) สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ห้องงานบริการการศึกษา ชั้น 5 อาคาร 1 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ โทรศัพท์ 02-5798573 ต่อ 616073 (พี่กว้าง)