โครงการมัชฌิมนิเทศ สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปี 2565

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาควิชาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ “โครงการมัชฌิมนิเทศ สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปี 2565” สำหรับนิสิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.