ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาตรี

📢 ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภาคต้น ปีการศึกษา 2567
👉 นิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 4 ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567
👉 นิสิตปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 3 ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567
♦ หากมีปัญหาหรือพบข้อสงสยั สามารถติดต่อไดที่ ฝ่ายบริการการเรียนการสอน สำนักบริหารการศึกษา
☎ โทรศัพท์ 02-1180100 ต่อ 618035-43
💻 AskMe KU-OEA 4.0
📧 e-mail : registrar@ku.ac.th