สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดโครงการประเมินทักษะองค์ความรู้ขั้นต่ำ (EXIT EXAM) ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดโครงการประเมินทักษะองค์ความรู้ขั้นต่ำ (EXIT EXAM) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์และพยาบาลสัตว์ (อาคาร 1) และอาคารโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์อนุสรณ์ (อาคาร 2)