อ.ดร.บัณฑิต มังกิจ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0001
e-mail : fvetbdm@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 830 3
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
อังคาร, พุธ, ศุกร์ 09.00 น. – 16.30 น.
หมายเหตุ : ให้นิสิตทำการนัดหมายล่วงหน้า
ทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ก่อนทุกครั้ง
อ.พีระ อารีศรีสม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0004
e-mail : pvettech@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 8308
08-1685-3489
09-9217-8437
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์ถึงศุกร์ 08.00 น. – 16.30 น.
อ.สุพจนา เจริญสิน
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0011
e-mail : cvtspc@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 8308
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์ 09.00 น. – 16.00 น.,
พุธ 13.00 น. – 16.00 น.,
อ.ดร.วิมลรัตน์ อินศวร
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0014
e-mail : cvtwri@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 8303
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
พุธ ถึง ศุกร์ 08.30 น. – 16.30 น.

 

อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0016
e-mail : cvtsrp@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 8201
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์, อังคาร 10.00 น.  – 16.00 น.

 

อ.ทนพญ.ดร.พรพิมล เมธีนุกูล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0019
e-mail : cvtppm@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 8306
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์, อังคาร 09.00 น.-16.00 น.

ผศ.ดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0020
e-mail : cvtpmp@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 8310
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์, อังคาร 08.00 น. – 16.00น.

 

อ.ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0021
e-mail : cvtsrn@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 8310
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์, ศุกร์ 09.00 น. – 12.00น.

 

อ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0026
e-mail : cvttpp@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 8303
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี 09.00 น. – 16.00 น.

 

อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0024
e-mail : cvttyr@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 8310
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
อังคาร, ศุกร์ 09.00 น. – 16.00 น.

 

ผศ.ทนพญ.ดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0027
e-mail : cvtopr@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 8309
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์, อังคาร 15.00 น. – 16.30 น.
อ.นพดล ประเสริฐสินเจริญ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0030
e-mail : sbcndp@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616030
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
หมายเหตุ : ติดต่อผ่าน linegroup